بازار اشتغال تشنه نیروی متخصص و مهارت دیده است/موسسات فنی و حرفه ای خالی از نیروی مشتاق به کار!

بازار اشتغال تشنه نیروی متخصص و مهارت دیده است/موسسات فنی و حرفه ای خالی از نیروی مشتاق به کار!

به گزارش پیک دانشجو در کشوری زندگی می کنیم که بسیاری از افراد آن معتقدند که بیکاری به یک بحران بدل شده است و دولت ها هیچ خدمتی در راستای این معضل ارائه نمی دهند و در همین راستا نیروی جوان و تازه نفس کشور به انحراف کشیده شده...