ازدواج و نسل مسئولیت گریز/مروری بر ریشه یابی گریز از ازدواج جوانان!

ازدواج و نسل مسئولیت گریز/مروری بر ریشه یابی گریز از ازدواج جوانان!

به گزارش پیک دانشجو درباب اهمیت ازدواج در جوامع همواره مفصل بحث میشود،چه علمای دینی،عقلا و خلاصه همه کسانی که به ضرورت تشکیل خانواده در کشور ما واقف اند بر اهمیت ازدواج و تسهیل ساختن مشکلات پیش روی آن تاکید دارند.اما...