باید صدای ذی نفعان برای جلوگیری از بروز اختلال و آسیب در جامعه شنیده شود

باید صدای ذی نفعان برای جلوگیری از بروز اختلال و آسیب در جامعه شنیده شود

به گزارش پیک دانشجورییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان   با اشاره به این که برای جلوگیری از بروز اختلال و آسیب در جامعه، صدای ذی نفعان باید شنیده شود، تصریح کرد: همان طور که بدن انسان تا زمانی که سیستم ایمنی اش درست کار می کند و...