شهید نخبه ای که وطن را بر دانشگاه بیرمنگام انگلستان و زندگی لوکس ارج نهاد

شهید نخبه ای که وطن را بر دانشگاه بیرمنگام انگلستان و زندگی لوکس ارج نهاد

به گزارش پیک دانشجو این روزها برای قشر عظیمی از مردم با هر عقیده و تفکری زندگی در کشور های غربی و پیشرفته به مثال یک رویاست به طوریکه شاید اوج آرزوهای بسیاری خلاصه در داشتن زندگی با رفاه و یا حتی تحصیل کردن در یکی از...