مجموعه پوستر/ افزایش جمعیت و فواید آن

مجموعه پوستر/ افزایش جمعیت و فواید آن

    به گزارش "پيك دانشجو" روند نزولی جمعیت در سالهای اخیر و عدم توجه جدی به این تهدید، نگرانی را برای آینده جامعه به وجود آورده است که عدم توجه و برنامه ریزی روی آن آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت. شرایط امروز...